• قوانین کلی
  • کسب امتیاز

امتیازات باشگاه مشتریان به صورت زیر تعریف شده است:

موضوع

امتیاز

عضویت در باشگاه

۳۰ امتیاز

ورود روزانه در باشگاه

۱ امتیاز

تکمیل اطلاعات پروفایل

۸ امتیاز

هدیه روز تولد

۵ امتیاز

هدیه سالگرد ازدواج

۲ امتیاز

معرفی به دیگران از طریق کد معرف

۲۱۰ امتیاز

خرید سرویس، خرید ترافیک

۲ امتیاز

شرکت در مسابقات و جشنواره ها

۱ امتیاز

دانلود از باشگاه

۱ امتیاز

شرکت در نظرسنجی

۲ امتیاز