مهلت شرکت در مسابقه معمای شماره ۴ به پایان رسیده است.