جت گام

یک روزه و هفت روزه


بسته ۱۰۰ گیگابایتی +
۲۰ گیگابایت هدیه نوروزی


بسته ۵۰ گیگابایتی +
۱۰ گیگابایت هدیه نوروزی


بسته ۲۰ گیگابایتی +
۴ گیگابایت هدیه نوروزی