24 ماه / تا 16 مگابیت
24 گیگ بین الملل + 672 گیگ داخلی
200 گیگ شبانه از ساعت 2 شب تا 10 صبح
قیمت 24 هزارتومان

1 ماه / تا 16 مگابیت
5000 گیگ بین الملل
15000 گیگ داخلی
قیمت 24 هزارتومان

12 ماه / تا 16 مگابیت
111 گیگ بین الملل
333 گیگ داخلی
قیمت 11 هزارتومان

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.