به انتخاب خودتان یکی از سرویسهای پیشگامان را انتخاب کنید.

بسته ویژه تمدید با ۵۰% تخفیف
سرعت ۱ تا ۱۶ مگابیت
۶ ماهه-۱۸۰ گیگابایت
تنها ۱۸۰ هزار تومان
ویژه مشترکین

بسته ویژه تمدید با ۵۰% تخفیف
سرعت ۱ تا۱۶ مگابیت
۳ ماهه-۹۰ گیگابایت
تنها ۹۵ هزار تومان
ویژه مشترکین

بسته ویژه تمدید با ۴۰ % تخفیف
سرعت ۱ تا ۱۶ مگابیت
۱ ماهه-۲۰ گیگابایت
تنها ۲۹ هزار تومان
ویژه مشترکین