• قوانین کلی
  • کسب امتیاز

امتیازات باشگاه مشتریان به صورت زیر تعریف شده است:

موضوع

امتیاز

عضویت پیشگامانی در باشگاه

عضویت غیر پیشگامانی در باشگاه

تبدیل غیر پیشگامانی به پبشگامانی در باشگاه

۳۰ امتیاز

۱۰ امتیاز

۲۵ امتیاز

ورود روزانه در باشگاه

۱ امتیاز

تکمیل اطلاعات پروفایل

۲۵ امتیاز

هدیه روز تولد

۵۰ امتیاز

هدیه سالگرد ازدواج

۵۰ امتیاز

معرفی به دیگران از طریق کد معرف

۲۱۰ امتیاز

خرید ترافیک
(امتیاز خرید ترافیک بعد از 30 دقیقه اضافه می شود)

۱۵ امتیاز

شرکت در مسابقات و جشنواره ها

۵ امتیاز

دانلود از باشگاه (و یا گوش کردن به موزیک)

۲ امتیاز (فقط برای مرتبه اول)

شرکت در نظرسنجی

۲۰ امتیاز

هر 5،000 امتیاز از بازی 2048

هر 1،500 امتیاز از بازی شش ضلعی

هر 20 امتیاز از بازی جعبه ایده آل

هر 125 امتیاز از بازی مربع همرنگ

۱ امتیاز

برنده جشنواره

۱۰۰ امتیاز

کامنت و تایید آن توسط مدیر

۱ امتیاز