ترافیک 10 گیگابایت

+
2 گیگابایت رایگان


ترافیک 20 گیگابایت
+
4 گیگابایت رایگان


ترافیک 50 گیگابایت
+
10 گیگابایت رایگان


ترافیک 100 گیگابایت
+
20 گیگابایت رایگان