۵۰۰ روز زمان
تا ۱۶ مگابیت سرعت
۵۰۰ گیگابایت ترافیک
نصب رایگان
ارزش واقعی: ۷.۵۹۰.۷۶۰ ریال
قیمت برای شما: ۵۰.۰۰۰ تومان

۱۲ ماه زمان
تا ۱۶ مگابیت سرعت
۱۲ گیگابایت ترافیک  
نصب رایگان
ارزش واقعی: ۲.۶۵۹.۶۰۰ ریال
قیمت برای شما: ۱۲.۰۰۰ تومان